Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư

(02/08/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại/fax/email: 02073874252

2. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

3. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp giá kê số 214/QĐ-CDTHLS ngày 02/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.     

          B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Nguồn kinh phí

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

104.800.000

Nguồn kinh phí hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2019.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

07/8/2019

Hợp đồng trọn gói

Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: