Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên

(13/05/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên, cụ thể:

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu tạm tính (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên

148.418.790

NSNN

Chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn)

10/5/2019

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/6/2019 khi 5.000 tấn gạo được giao xong cho Triều Tiên

 Các tin đã đưa ngày: