Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017

(12/10/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 08083445 - 08083494                         - Fax: 08083413

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ước tính)

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ước tính)

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

40.910.000

40.910.000

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (đơn giá điều chỉnh theo giá trị tài sản bán được)

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

128/QĐ-CDTHCM ngày 06/10/2017

 Các tin đã đưa ngày: