Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp dựng cửa cuốn tại tầng 1 nhà Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

(10/10/2017)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256. 3826441   ;   Fax: 0256. 3827526

2. Tên gói thầu: Lắp dựng cửa cuốn tại tầng 1 Nhà Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

3. Quyết định số 351/QĐ-CDTNB ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp dựng cửa cuốn tại tầng 1 Nhà Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 29.756.485 đồng (Hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bốn trăm tám mươi lăm đồng).

 

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lắp dựng cửa cuốn tại tầng 1 Nhà Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

29.756.485

Ngân sách Nhà nước năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày

10/10/2017

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: