Chi cục DTNN Thiệu Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022

(06/12/2022)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thiệu Yên

- Địa chỉ: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.695.611,  Fax: ......

Đề nghị  Website - Bộ Tài chính; Website - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu1

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

 

 

 

 

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022.

Chào hàng cạnh tranh rút ngọn (qua mạng)

123.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng)

115.440.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát.

 

Trọn gói

Tối đa 30 ngày, đồng thời đảm bảo đúng theo tiến độ hợp đồng giữa Cục DTNN KV Thanh Hoá ký với khách hàng mua thóc, gạo.

 

Số 111/QĐ- CCDTĐT ngày 02/12/2022

 Các tin đã đưa ngày: