Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công kê lót kho nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

(08/04/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3512140; Fax: 0232.3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công kê lót kho nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 35/QĐ-CCDTQT ngày 08/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công kê lót kho nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công kê lót kho nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021.

26.800.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 08/4/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến trước ngày 15/6/2021

 Các tin đã đưa ngày: