Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng Cung cấp dịch vụ kiểm định và hiệu chỉnh các phương tiện đo lường tại phòng Kỹ thuật bảo quản và các Chi cục

(22/02/2021)

1. Tên gói thầu: Kiểm định phương tiện đo lường năm 2021

- Loại gói thầu:  Phi tư vấn

- Giá gói thầu được phê duyệt: 31.150.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí liên quan đến kiểm định và hiệu chỉnh các phương tiện đo lường tại các đơn vị trực thuộc của Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh)

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định và hiệu chỉnh các phương tiện đo lường tại phòng Kỹ thuật bảo quản và các Chi cục thuộc Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự toán: Kiểm định phương tiện đo lường năm 2021

3. Nguồn vốn: NSNN - phí nhập xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2021

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng – trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá: ngày 22/02/2021 đến 14h00 ngày 26/02/2021.

7. Địa điểm phát hành YCBG: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ YCBG:  Miễn phí

9. Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 26/02/2021.

10. Thời điểm mở thầu: 14h00 ÷ 16h00 ngày 26/02/2021.Các tin đã đưa ngày: