Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

(13/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

-  Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị, linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo trì Hệ thống thang máy tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2019

158.730.000

đồng

NSNN

Chào hang cạnh tranh

 rút gọn

Từ ngày     19/8/2019

Hợp đồng

 trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/9/2019

 Các tin đã đưa ngày: