Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư (15/02/2019)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (13/02/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Thông tư hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cũng như các chỉ tiêu cụ thể và các bước kiểm tra việc lập BCTCNN.

[ Xem Tiếp ]

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (01/02/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực tài chính (29/01/2019)

Trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành đến cán bộ công chức tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi hiệu quả, đồng thời gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tài chính.

[ Xem Tiếp ]

Quy định công tác kiểm toán nội bộ (29/01/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ; trong đó quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán nội bộ.

[ Xem Tiếp ]

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019 (15/01/2019)

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Dự trữ Quốc gia. (13/07/2018)

Tăng cường tuyên truyền, phố biển, giáo dục pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đó cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mỗi tổ chức, cá nhân trong ngành Dự trữ nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[ Xem Tiếp ]

Chính sách mới: Thời gian học tập và thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

[ Xem Tiếp ]

Những quy định mới về đấu giá tài sản (21/06/2017)

Những quy định mới về đấu giá tài sản

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: